Fjildlab: veldlaboratorium in Noordoost-Fryslân

Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân.

We streven naar een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de invloeden van klimaatverandering.

Ziet u kansen om samen te werken of wilt u meer informatie? Neem contact op met Durk Durksz, projectleider Fjildlab

› Contact met Fjildlab

Regiodeal Noordoost-Fryslân

In de Regiodeal Noordoost Fryslân is het Fjildlab gedefinieerd als centrale plek waar duurzame landbouwgerelateerde vraagstukken via kenniskringen en projecten worden aangepakt. Belangrijkste doelstelling van Fjildlab is het creëren van innovatieve oplossingen en businessmodellen in relatie tot natuurinclusieve landbouw, circulaire productie, duurzaam (grond)waterbeheer en verzilting en adaptatie aan toenemende verzilting.

Er zijn 8 thema’s waarvoor een kenniskring is opgericht die alle relevante partijen (markt, overheid, kennis, burgers) per thema verbinden.

Natuur en Lands	chap

Natuur en landschap

Natuur, biodiversiteit, landschap en recreatieve sector inzetten voor nieuwe producten en diensten bijvoorbeeld: verdienmodellen voor stimuleren van biodiversiteit, streekproducten en activiteiten die passen in deze regio.

Bodem

Bodem

Gezonde bodem: als basis voor de circulaire economie bijvoorbeeld: productie en toepassing van Bokashi en het benutten van mest om bodemleven te stimuleren.

Water en landbouw

Water en landbouw

Verwaarden van blauwe en groene ecosysteemdiensten bijvoorbeeld: onderzoek naar nieuwe teelten en benutten van producten afkomstig van deze teelten.

Duurzame energie

Duurzame energie

Regionaal geproduceerde en afgezette duurzame energie bijvoorbeeld: opzetten energiecoöperaties, boeren en burgers verbinden bij het plaatsen van zonnepanelen en kleine windmolens.

Mest

Mest

Regionale verwerking van mest bijvoorbeeld: nieuwe toepassingen voor mest zoals T-shirts uit runderdrijfmest en zoeken naar cross over mogelijkheden.

Voer

Voer

Reststromen verwaarden door bijvoorbeeld het sluiten van de eiwit- en mineralenbehoefte

Mitigatie en Adaptatie aan Verzilting

Adaptatie aan verzilting

Zilte producten en diensten ontwikkelen bijvoorbeeld: onderzoek naar verzilting door slimmer benutten van water en inzetten op teelt en marktontwikkeling van zilte gewassen.

Voeding

Voeding

Gezond, regionaal en functioneel voedsel produceren bijvoorbeeld projecten rondom lokaal geproduceerd voedsel.

Samenwerken in een open structuur

Fjildlab werkt met een open structuur die nieuwe deelnemers en nieuwe projecten toestaat. In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken, inclusief twee collectieven voor agrarische natuurbeheer (Waadrâne en Noardlike Fryske Wâlden) die in totaal meer dan 1.000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw vertegenwoordigen, mkb-bedrijven (Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân) en het Kennis- en Innovatie Huis (KEI). Hiernaast zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel  (verenigd in ANNO), Smallingerland, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en verschillende kennisinstituten (o.a. SPNA, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University aangesloten.

Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van